Kurs pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami w MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

Pozyskiwanie funduszy:

 • Omówienie ram prawnych wydatkowania środków pomocowych w nowym programowaniu perspektywy finansowej.
 • Charakterystyka podziału interwencji – na poziomie krajowym i regionalnym – wstępne założenia, obszar wsparcia, charakterystyka potencjalnych beneficjentów, wielkość dofinansowania, zarys wydatków kwalifikowanych.
 • warsztaty z zakresu pisania projektów:
  • analiza planowanych źródeł finansowania, budżet projektu, kwalifikacja wydatków;
  • konstrukcja budżetu i harmonogramu zadań projektu według wykresu Gantta;
  • zasady prawidłowego opracowania wniosku o dofinansowanie oraz biznes planu inwestycji.

Zarządzanie projektami w MŚP:

 • Metodologia przygotowania projektu inwestycyjnego.
 • Procedura oceny wniosku – karta oceny formalnej i merytorycznej projektu.
 • Najczęściej popełniane błędy powodujące odrzucenie projektu na etapie oceny formalnej oraz otrzymanie małej ilości punktów na etapie oceny merytorycznej.
 • Omówienie przygotowania dokumentacji projektowej (warsztaty):
  • przygotowanie wybranych aspektów projektu na podstawie studium przypadku: definiowanie pomysłu/idei projektu i formułowanie jego koncepcji, definiowanie celów i zadań, definiowanie wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania projektu,
  • analiza systemu oceny i kryteriów wyboru projektów.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo) – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie