Kurs pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami w MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

Pozyskiwanie funduszy:

 • Omówienie ram prawnych wydatkowania środków pomocowych w nowym programowaniu perspektywy finansowej.
 • Charakterystyka podziału interwencji – na poziomie krajowym i regionalnym – wstępne założenia, obszar wsparcia, charakterystyka potencjalnych beneficjentów, wielkość dofinansowania, zarys wydatków kwalifikowanych.
 • warsztaty z zakresu pisania projektów:
  • analiza planowanych źródeł finansowania, budżet projektu, kwalifikacja wydatków;
  • konstrukcja budżetu i harmonogramu zadań projektu według wykresu Gantta;
  • zasady prawidłowego opracowania wniosku o dofinansowanie oraz biznes planu inwestycji.

Zarządzanie projektami w MŚP:

 • Metodologia przygotowania projektu inwestycyjnego.
 • Procedura oceny wniosku – karta oceny formalnej i merytorycznej projektu.
 • Najczęściej popełniane błędy powodujące odrzucenie projektu na etapie oceny formalnej oraz otrzymanie małej ilości punktów na etapie oceny merytorycznej.
 • Omówienie przygotowania dokumentacji projektowej (warsztaty):
  • przygotowanie wybranych aspektów projektu na podstawie studium przypadku: definiowanie pomysłu/idei projektu i formułowanie jego koncepcji, definiowanie celów i zadań, definiowanie wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania projektu,
  • analiza systemu oceny i kryteriów wyboru projektów.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ